Zpět na první stránku článku

SHON - Czech corner


(fotografie rybníka ZDE)
Nový rybník u Soběslavi

forma ochrany: přírodní památka
obec (část obce): Soběslav (Soběslav III), okres: Tábor
zeměpisné souřadnice středu rybníka: 49°15'59,9" s.š., 14°43'15,3" v.d. (WGS-84)

Vycházka 7. 6. 2012 - příchod k rybníku v 11:05 SELČ, odchod od rybníka ve 12:16 SELČ

V 11:05-12:16 SELČ na Novém rybníce u Soběslavi plavaly 2 páry kachen divokých (dvě dospělé samice a dva dospělí samci), z nich jedna samice se 4 malými mláďaty v prachovém peří.

V 11:05-12:16 SELČ na Novém rybníce u Soběslavi pozorován pravděpodobně 1 hnízdní pár potápek roháčů. Jeden jedinec stále seděl na hnízdě postaveném na kupce rostlin na volné hladině při S okraji rybníka, druhý jedinec plaval nejprve v blízkosti hnízda a pak i jinde na rybníce.

V 11:05-12:16 SELČ se na stromech u Nového rybníka u Soběslavi ozývaly 3 sýkory koňadry. Z nich jedna na hrázi blízko stavidla (ve V části hráze), druhá na Z konci hráze a třetí na Z břehu rybníka 30-40 m na J od kovové lávky přes Černovický potok.

V 11:20-11:30 SELČ při pozorování z hráze nad prostředkem Nového rybníka u Soběslavi nízko nad vodou létal 1 rorýs obecný.

V 11:32-11:36 SELČ se v porostu stromů mezi Z koncem hráze Nového rybníka u Soběslavi a Černovickým potokem na jednom stromě ozýval 1 budníček menší.

V 11:39 a 11:56 SELČ asi 100 m na S od Z konce hráze v rozsáhlém porostu rákosí na Z okraji Nového rybníka u Soběslavi, jen asi 8-10 m od tamní pobřežní cesty, se nejprve čtyřmi a pak dvěma zakvičeními ozval 1 chřástal vodní.

V 11:50-11:52 SELČ při cestě na Z břehu Nového rybníka u Soběslavi, asi 50 m na S od kovové lávky přes Černovický potok, se na jednom stromě na straně blíže k rybníku ozýval hlasem (ne klepáním do kůry) 1 strakapoud velký.

Ve 12:06-12:07 SELČ při pozorování z hráze nad prostředkem Nového rybníka u Soběslavi nízko nad vodou létaly 2 vlaštovky obecné.


Vycházka 17. 10. 2012 - příchod k rybníku v 11:02 SELČ, odchod od rybníka ve 12:25 SELČ

V 11:02-12:25 SELČ na Novém rybníce u Soběslavi plavalo nejméně 182 kachen divokých (75 samic, 107 samců), byly rozmístěny na hladině kolem všech břehů, některé plavaly i v prostředku rybníka. Počítány z několika míst po celé délce hráze rybníka.

V 11:02-12:25 SELČ na Novém rybníce u Soběslavi na okraji rákosového porostu při S a Z břehu rybníka (na rozhraní volné hladiny a rákosí) stály celkem 2 volavky popelavé (z nich 1 při S břehu a další 1 při Z břehu).

V 11:02-12:25 SELČ na Novém rybníce u Soběslavi plavala 1 potápka roháč (pravděpodobně letošní mládě), nejprve plavala samotná v Z části rybníka, kolem 11:35 pak těsně při V břehu mezi kachnami divokými, později i jinde na rybníce.

Ve 12:19-12:20 SELČ z cesty na Z břehu asi 200 m na S od místa, kde je vlevo kovová lávka přes Černovický potok pozorováno, že na stromech (zčásti suchých) vyčnívajících nad rozsáhlý rákosový porost v SZ cípu Nového rybníka u Soběslavi se ozýval 1 brhlík lesní. Ve 12:20 jsem jej zahlédl dalekohledem v letu nad rákosím asi 60 m ode mě.


Vycházka 29. 11. 2012 - příchod k rybníku v 11:01 SEČ, odchod od rybníka ve 12:26 SEČ (mezitím v 11:56-12:18 SEČ zacházka na S od rybníka)

V 11:01-12:26 SEČ na Novém rybníce u Soběslavi plavalo nejméně 536 kachen divokých (174 samic, 362 samců), z toho podél hráze od JV rohu rybníka ke stavidlu 44 (15 samic, 29 samců), podél hráze od stavidla k plechové válcové nádobě na krmení ryb dále na SZ 91 (37 samic, 54 samců), podél hráze od plechové válcové nádoby na krmení ryb k JZ rohu rybníka 17 (8 samic, 9 samců), podél Z okraje rybníka a v prostředku rybníka 365 (108 samic, 257 samců), podél S okraje rybníka 19 (6 samic, 13 samců). Při počítání se nevyskytovaly u V břehu, protože odtud byly mojí přítomností vyplašeny.

V 11:01-12:26 SEČ na Novém rybníce u Soběslavi na okraji rákosového porostu při Z a S břehu rybníka (na rozhraní volné hladiny a rákosí) stálo celkem 8 volavek popelavých (z nich 5 blízko a blíže sebe při Z břehu a 3 dále od sebe při S břehu).

V 11:01-12:26 SEČ na Novém rybníce u Soběslavi v JZ rohu vodní hladiny a pak při Z okraji rybníka společně s kachnami divokými plaval 1 pár poláků chocholaček (samice a samec).

V 11:01-12:26 SEČ na Novém rybníce u Soběslavi při Z části hráze společně s kachnami divokými plaval 1 polák velký (samec).

V 11:02-11:09 SEČ na břehu při JV rohu Nového rybníka u Soběslavi a v přilehlém lesíku v horních částech vysokých listnatých stromů šplhali po větvích, přelétali a ozývali se nejméně 2 brhlíci lesní.

V 11:07-11:08 SEČ na V břehu Nového rybníka u Soběslavi, blízko na S od S okraje lesíka při JV rohu rybníka, těsně u cesty na nízkých větvích stromů přelétaly nejméně 2 sýkory koňadry, slétaly tam i na zem a něco zobaly mezi listím.


V době mého mládí byl Nový rybník u Soběslavi opravdovým ptačím rájem. Existovala na něm velká hnízdní kolonie racků chechtavých čítající několik stovek jedinců. Menší hnízdní kolonii tam řadu let měli kvakoši noční. Každý rok se tam vyskytovali a pravděpodobně také hnízdili bukači velcí a mnohé další druhy ptáků. V současné době je tato lokalita již tak poničena, že na ní tito ptáci nehnízdí.

Informační leták Přírodní památka Nový rybník u Soběslavi (autoři D. Abazid, J. Jahelka, J. Máca et al.), vydaný Krajským úřadem Jihočeského kraje v nakladatelství OSSIS Tábor v roce 2008, o ptácích uvádí, že na hladině tohoto rybníka bývají přítomny především kachny divoké a kopřivky obecné, dále poláci velcí a poláci chocholačky, kdežto ostatní druhy kachen se tam vyskytují jen nepravidelně. Na rybníce prý žijí i slípky zelenonohé a běžné jsou na něm lysky černé. Z dalších druhů se na rybníce vyskytují potápky roháči a potápky malé. Je uvedeno, že k běžným obyvatelům Nového rybníka patří labutě velké, které na něm několikrát hnízdily, a že v posledních letech na něm hnízdí i husy velké. Na rybník zalétají lovit volavky popelavé a ojediněle i kvakoši noční, také rackové chechtaví na rybník jenom zaletují.

Dále je v letáku uvedeno, že v rákosových porostech Nového rybníka běžně hnízdí rákosníci obecní, rákosníci proužkovaní a strnadi rákosní, a že k hnízdícím druhům snad bude možné zařadit i slavíka modráčka středoevropského, který se v hnízdní době ozýval v rákosině na východním břehu rybníka. Z dalších druhů ptáků v rákosinách pravidelně hnízdí moták pochop a vyskytuje se tam i chřástal vodní. Vzácně se na Novém rybníce zastavují bukači velcí. Zcela jisté není hnízdění moudivláčků lužních. Rákosiny Nového rybníka jsou nocovištěm špačků obecných a vlaštovek obecných, k nimž se přidávají v menších počtech břehule říční a jiřičky obecné. Na tahu se tam zastavují i rákosníci velcí a konipasové luční.

Podle tohoto letáku v porostech stromů a keřů na březích Nového rybníka včetně hráze žijí sýkory, budníčci, pěnice, pěnkavy obecné, červenky obecné, mlynaříci dlouhoocasí, brhlíci lesní a šoupálci. V dutinách stromů na hrázi hnízdí špačci obecní, mezi kořeny stromů na hrázi mají hnízda střízlíci obecní. Dalšími hnízdícími ptáky jsou kosové černí, drozdi zpěvní a v poslední době četněji i drozdi kvíčaly. Velmi hojní jsou tam strakapoudi velcí, vzácnější pak strakapoudi malí a žluny zelené. Od blízkého Černovického potoka na Nový rybník velmi často zavítají konipasové horští a někdy i ledňáček říční. V červenci roku 2007 se z pole blízko Nového rybníka ozýval chřástal polní.

V prvním pololetí roku 2018 bylo provedeno odbahnění Nového rybníka u Soběslavi. Kvůli tomu byl rybník vypuštěn, ryby z něj vyloveny, a pomocí bagrů odstraněna vrstva bahna z jeho dna. Při těchto pracích však došlo ke značnému poškození lokality, muselo být vykáceno přibližně sto stromů, a zcela zbytečně, jen nedbalostí zúčastněných osob, tam uhynulo velké množství škeblí a dalších vodních živočichů, poškozeno usycháním bylo i mnoho leknínů a stulíků. Podrobnější informace a fotografická dokumentace způsobených škod viz ZDE

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting