Zpět na první stránku Českého koutku

SHON - Czech corner

Datum zveřejnění tohoto článku: 12. prosinec 2012


Ornitologická pozorování v okolí jihočeských měst Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí a Kardašova Řečice

Petr Molík

V roce 2012 jsem v jižních Čechách uskutečnil několik vycházek do okolí měst Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Lomnice nad Lužnicí a Kardašova Řečice. Jde o oblast nacházející se v severní části Třeboňské pánve, vyznačující se rovinatou až mírně zvlněnou krajinou v nadmořské výšce 400-500 m, pro niž je typické střídání polí, lesů a rybníků. Toto krajinné uspořádání s širokou rozmanitostí biotopů vytváří podmínky pro život mimořádně velkého počtu rostlinných a živočišných druhů, z nichž mnohé jsou natolik cenné, že je jim poskytována zákonná ochrana.

Administrativně patří tato část jižních Čech do okresů Tábor a Jindřichův Hradec. Od jihu do ní zasahuje Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, o něco severněji sahá Ptačí oblast Třeboňsko (obě tyto oblasti se většinou rozlohy překrývají, ale nejsou totožné) a její nejsevernější zbytek leží mimo chráněná území. Během svých vycházek jsem se tam věnoval pozorování ptáků, a to zejména na rybnících. Protože nejsem zkušeným znalcem ptáků, zaznamenával jsem jenom ty druhy, které jsem dokázal poznat. V tomto článku předkládám výsledky svých pozorování vědom si toho, že neumožňují podat úplný přehled tamního ptactva.

Získaná pozorování mohou být i tak užitečná, například pro porovnání stavu některých druhů ptáků na území CHKO Třeboňsko, PO Třeboňsko a navazujícím nechráněném území. Lze se pokusit z nich zjistit, jestli existují rozdíly ve výskytu ptáků na chráněných a nechráněných územích (teoreticky by se mělo ptákům lépe dařit na chráněných územích), a které tamní jednotlivé lokality (rybníky nebo jiná místa) jsou z ornitologického hlediska nejvýznamnější či nejcennější.

Při pozorování ptáků jsem používal tyto přístroje: pro přímé pozorování triedr ZOMZ BPC 16x50, pro fotografování digitální fotoaparát Canon PowerShot SX10 IS, pro nahrávání hlasů ptáků a jako zvukový zápisník pozorování mobilní telefon Sony Ericsson J20i Hazel.

Trasy vycházek a pozorovaní ptáci:

Vycházka 7. 6. 2012 - v 10:50 SELČ z náměstí Republiky v Soběslavi ulicí Protifašistických bojovníků, za mostem přes potok doleva na nábřeží Otakara Ostrčila a touto ulicí až pod hráz rybníka, tam přes železniční trať, příchod na V konec hráze Nového rybníka u Soběslavi v 11:05, potom dále po hrázi rybníka (podél železniční trati) k SZ až na Z konec hráze, potom cestou na Z okraji rybníka (mezi rybníkem a potokem) ještě asi 50 m dále k S, než je vlevo od cesty kovový most přes potok, odtud v 11:52 stejnou cestou zpátky na hráz a po ní k JV, na rybníce a blízko něj pozorováno 8 kachen divokých, 3 sýkory koňadry, 2 potápky roháči, 2 vlaštovky obecné, 1 chřástal vodní, 1 rorýs obecný, 1 budníček menší, 1 strakapoud velký, odchod z V konce hráze Nového rybníka u Soběslavi ve 12:16, přes železniční trať a zpátky na nábřeží Otakara Ostrčila, přes most přes potok, ulicí Protifašistických bojovníků, z ní ve 12:25 pozorováno, že nad domy na S straně náměstí Republiky létají 2 rorýsi obecní, příchod na náměstí Republiky v Soběslavi ve 12:26.

Vycházka 20. 6. 2012 - v 15:56 SELČ ze železniční zastávky Vlkov nad Lužnicí do centra vesnice Vlkov, tam příchod do jednoho domu v 16:02, nad dvorem tohoto domu až do odchodu v 18:15 létaly 4 vlaštovky obecné (2 páry) a zalétaly do stodoly příslušející k domu, kde měly na stropě svá dvě hnízda, v 18:15 z centra vesnice Vlkov směrem k J nejprve asi 400 m po silnici vedoucí k hlavní silnici z Veselí nad Lužnicí do Třeboně, z ní pak doleva na hliněnou cestu s červenou turistickou značkou pokračující dále na J, po ní příchod na S konec hráze rybníka Krajina v 18:25, potom po hrázi dále k J asi do dvou třetin její délky (na úroveň jižního ostrova) a zpátky na S konec hráze, na rybníce a blízko něj pozorováno nejméně 61 kachen divokých, nejméně 22 poláků chocholaček, 17 zrzohlávek rudozobých, 16 hus velkých, 8 hoholů severních, 1 kopřivka obecná, 1 čáp bílý, 1 vlaštovka obecná, 1 sýkora koňadra, 1 strnad obecný, odchod od rybníka Krajina v 19:50, stejnou cestou zpátky do centra vesnice Vlkov, tam v 19:56-19:57 na drátech elektrického vedení táhnoucích se nad silnicí od Z k V seděly blízko sebe 2 hrdličky zahradní a 1 špaček obecný, potom tam příchod do jednoho domu v 19:58, ze dvora tohoto domu pozorováno, že ve 20:00-20:02 na střeše stodoly příslušející k domu seděl 1 drozd zpěvný, ve 20:14 z centra vesnice Vlkov po silnici vedoucí k železniční zastávce, přitom ve 20:16-20:17 asi v polovině tohoto úseku cesty se v jedné zahradě vlevo od silnice ozýval 1 strnad obecný, příchod do železniční zastávky Vlkov nad Lužnicí ve 20:19.

Vycházka 17. 10. 2012 - v 10:50 SELČ z náměstí Republiky v Soběslavi ulicí Protifašistických bojovníků, za mostem přes potok doleva na nábřeží Otakara Ostrčila a touto ulicí až pod hráz rybníka, tam přes železniční trať, příchod na V konec hráze Nového rybníka u Soběslavi v 11:02, potom dále po hrázi rybníka (podél železniční trati) k SZ do místa na Z části hráze, kde je kovový stojan a plechový válec na krmení ryb, odtud asi v 11:50 zpátky k V konci hráze, ve 12:04 znovu po hrázi rybníka (podél železniční trati) k SZ až na Z konec hráze, potom cestou na Z okraji rybníka (mezi rybníkem a potokem) ještě asi 200 m dále k S, než je vlevo od cesty kovový most přes potok, odtud ve 12:20 stejnou cestou zpátky na hráz a po ní k JV, na rybníce a blízko něj pozorováno nejméně 182 kachen divokých, 2 volavky popelavé, 1 potápka roháč, 1 brhlík lesní, odchod z V konce hráze Nového rybníka u Soběslavi ve 12:25, přes železniční trať a zpátky na nábřeží Otakara Ostrčila, dále po levém břehu potoka na Chvalovského nábřeží, potom kolem parku u kina a ulicí Dr. Kadlece, příchod na nádraží v Soběslavi ve 12:38.

Vycházka 29. 11. 2012 - v 10:50 SEČ z náměstí Republiky v Soběslavi ulicí Protifašistických bojovníků, za mostem přes potok doleva na nábřeží Otakara Ostrčila a touto ulicí až pod hráz rybníka, tam přes železniční trať, příchod na V konec hráze Nového rybníka u Soběslavi v 11:01, potom dále cestou na V břehu rybníka, na rybníce a blízko něj pozorováno nejméně 536 kachen divokých, 8 volavek popelavých, nejméně 2 brhlíci lesní, nejméně 2 sýkory koňadry, 2 poláci chocholačky, 1 polák velký, v 11:56 jsem vyšel od V břehu rybníka na cestu vedoucí polem do mírného kopce na Muchomůrku a dále travnatou polní cestou k S, příkřejším svahem dolů na rozcestí před lesem Liboušem, tam doleva modře značenou turistickou cestou mezi lesem Na Vápence a Černovickým potokem, ve 12:05-12:08 v místě, kde potok přitéká od Libouše a zatáčí k Z, na potoce plavalo celkem 13 kachen divokých (6 samic a 7 samců), když jsem se k nim přiblížil, všechny odletěly nad potokem směrem k Libouši (proti proudu), dále po cestě lesem na levém břehu potoka a přes strouhu přivádějící vodu z potoka do rybníka, hned potom ve 12:16-12:17 vpravo od cesty, kde na travnatém pozemku jsou tři malé rybníčky seřazené za sebou od S k J, pozorováno, že na prostředním rybníčku plavou v těsné skupině 4 kachny divoké (2 samice a 2 samci), ve 12:18 příchod na S konec Z strany rybníka, dále po cestě na Z straně rybníka k J, potom od Z konce hráze k JV (podél železniční trati) až na V konec hráze, odchod z V konce hráze Nového rybníka u Soběslavi ve 12:26, přes železniční trať a zpátky na nábřeží Otakara Ostrčila, potom dále po levém břehu potoka na Chvalovského nábřeží, ve 12:32-12:34 při přecházení kolem mostu přes potok, po němž jsem přišel z ulice Protifašistických bojovníků, nad tímto mostem přelétalo a v letu se ozývalo a na okolních domech a na stromech na začátku promenády sedělo celkem nejméně 20 kavek obecných, dále kolem parku u kina a ulicí Dr. Kadlece, příchod na nádraží v Soběslavi ve 12:41.

Přehled výskytu jednotlivých druhů ptáků v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, v Ptačí oblasti Třeboňsko a mimo chráněné oblasti získaný na základě mých pozorování:

CHKO Třeboňsko PO Třeboňsko mimo CHKO a PO
husa velká Anser anser
ANO
ANO
NE
kachna divoká Anas platyrhynchos
ANO
ANO
ANO
kopřivka obecná Anas strepera
ANO
ANO
NE
zrzohlávka rudozobáNetta rufina
ANO
ANO
NE
polák velký Aythya ferina
NE
NE
ANO
polák chocholačka Aythya fuligula
ANO
ANO
ANO
hohol severní Bucephala clangula
ANO
ANO
NE
volavka popelavá Ardea cinerea
NE
NE
ANO
čáp bílý Ciconia ciconia
ANO
ANO
NE
potápka roháč Podiceps cristatus
NE
NE
ANO
chřástal vodní Rallus aquaticus
NE
NE
ANO
hrdlička zahradní Streptopelia decaocto
ANO
NE
NE
rorýs obecný Apus apus
NE
NE
ANO
strakapoud velký Dendrocopos major
NE
NE
ANO
kavka obecná Corvus monedula
NE
NE
ANO
sýkora koňadra Parus major
ANO
ANO
ANO
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ANO
ANO
ANO
budníček menší Phylloscopus collybita
NE
NE
ANO
brhlík lesní Sitta europaea
NE
NE
ANO
špaček obecný Sturnus vulgaris
ANO
NE
NE
drozd zpěvný Turdus philomelos
ANO
NE
NE
strnad obecný Emberiza citrinella
ANO
ANO
NE

Přehled výskytu jednotlivých druhů ptáků na jednotlivých rybnících a v jejich blízkosti získaný na základě mých pozorování (kliknutím myší na jméno rybníka dostanete podrobnější data o daném rybníce):

husa velká kachna divoká kopřivka obecná zrzohlávka rudozobá polák velký polák chocholačka hohol severní volavka popelavá čáp bílý potápka roháč
Nový rybník u Soběslavi
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
Krajina
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
chřástal vodní hrdlička zahradní rorýs obecný strakapoud velký kavka obecná sýkora koňadra vlaštovka obecná budníček menší brhlík lesní špaček obecný
Nový rybník u Soběslavi
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
Krajina
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
drozd zpěvný strnad obecný
Nový rybník u Soběslavi
NE
NE
Krajina
NE
ANO
Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting