Zpět na stránku Nového rybníka u Soběslavi

SHON - Czech corner


Fotografická dokumentace škod způsobených živým organismům v souvislosti s odbahňováním Nového rybníka u Soběslavi v roce 2018

Při odbahňování Nového rybníka u Soběslavi, prováděném v první polovině roku 2018, nebyl dodržen postup prací stanovený ve schváleném stavebním projektu a ve výjimce ze zákona o ochraně přírody, v důsledku čehož došlo k úhynu zvláště chráněných živočichů a poškození zvláště chráněných rostlin na tomto rybníce. Nejednalo se o několik přehlédnutých nebo zapomenutých jedinců, ale o úhyn živočichů a poškození rostlin v takovém rozsahu, že je možné to považovat za ekologickou katastrofu. Je to další otřesný případ dokládající jak barbarsky se obyvatelé České republiky chovají ke svému životnímu prostředí a k živým organismům, včetně zákonem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Na obrázcích číslo 1 až 7 jsou celkové pohledy na západní, severozápadní a severní okrajové části Nového rybníka u Soběslavi v době po jeho odbahnění a částečném znovunapuštění vodou. Obrázky číslo 8 až 11 představují dílčí záběry vyschlého dna rybníka s uhynulými škeblemi a usychajícími stulíky. Na obrázcích číslo 12 až 35 jsou zachyceny jednotlivé uhynulé škeble bez druhového určení, ale mnohé z nich jsou pravděpodobně zákonem zvláště chráněné škeble rybničné. Na obrázku číslo 36 je uhynulý, blíže neurčený vodní plž. Na obrázcích číslo 37 až 48 jsou vidět jednotlivé exempláře stulíků žlutých v různém stupni usychání, od jedinců mírně zvadlých, přes jedince s uschlými okraji listů až po jedince se zcela suchými listy.

Jak v případě uhynulých měkkýšů, tak v případě usychajících stulíků jsou uvedené fotografie jen vybranými ukázkami toho, co bylo při odbahňování Nového rybníka živým organismům způsobeno. Pro získání lepšího přehledu o celkové situaci v dané lokalitě uvádím sérii na sebe navazujících obrázků číslo 49 až 62, na nichž jsou vidět oblasti dna v severozápadní a severní části rybníka. Přestože na celé této sérii obrázků je zobrazena méně než jedna desetina celkové plochy Nového rybníka, lze na nich nalézt (případně i spočítat) velké množství uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků. Počet takto poškozených organismů na celém rybníce je možné jen odhadovat. Všech na rybníce uhynulých škeblí mohlo být i několik tisíc a všech usychajících leknínů a stulíků několik set.

Na konec řady dokumentačních fotografií jsem zařadil obrázky číslo 63 až 66 ukazující hrubým jednáním poškozené stromy na hlavní hrázi Nového rybníka. K tomu dodávám, že všechny níže uvedené fotografie byly pořízeny dne 16. května 2018.

(Dodatečná poznámka: Původně jsem rostliny na obrázcích číslo 8 až 11 a 37 až 48 označil jako lekníny, tedy zákonem zvláště chráněný druh, ale pan Ing. Jiří Bureš, ředitel pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Českých Budějovicích, mi napsal, že to jsou stulíky žluté, které prý nepatří mezi zákonem chráněné rostliny. Proto jsem popisy k těmto obrázkům opravil a za chybné určení druhu rostlin se omlouvám. Na skutečnosti, že tyto vodní rostliny byly ponecháním na suchu poškozeny, to nic nemění. Stulík žlutý obecně není zákonem zvláště chráněný druh, ale v chráněném území, jakým je přírodní památka Nový rybník u Soběslavi, má z hlediska zákona na ochranu přírody stejné postavení jako leknín, protože tam se zákonná ochrana vztahuje na všechny rostliny a živočichy. Kdyby tomu tak nebylo, tak by vyhlašování chráněných území nemělo žádný smysl a stačila by jen ochrana jednotlivých druhů živočichů a rostlin.)

Obrázek č. 1: Jihozápadní, západní a severozápadní část Nového rybníka u Soběslavi v době, kdy po úplném vypuštění byl již znovu částečně naplněn vodou. Celkový pohled z hlavní hráze směrem k severu (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 2: Celkový pohled na západní a severozápadní část Nového rybníka u Soběslavi v době, kdy po úplném vypuštění byl již znovu částečně naplněn vodou. Záběr byl pořízen ze stejného místa jako předchozí fotografie (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 3: Celkový pohled z jihozápadního rohu na západní a severní část Nového rybníka u Soběslavi. Ze snímku je zřejmý rozsah nezaplavené plochy dna v době, kdy po úplném vypuštění byl rybník již znovu částečně naplněn vodou (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 4: Celkový pohled na vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 5: Celkový pohled na vyschlé dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 6: Pohled na vyschlé dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi. V záběru je množství uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 7: Pohled na vyschlé dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi. V záběru je množství uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 8: Vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi s uhynulou škeblí a usychajícími stulíky (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 9: Bližší pohled na vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi se stejnou uhynulou škeblí a usychajícími stulíky, jako na předchozím obrázku (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 10: Vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi s dalšími uhynulými škeblemi a usychajícími stulíky (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 11: Vyschlé dno v západní části Nového rybníka u Soběslavi s dalšími uhynulými škeblemi a usychajícími stulíky (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 12: Část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 13: Další část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 14: Další část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 15: Další část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 16: Další část dna vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi s uhynulými škeblemi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 17: Jedna uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 18: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 19: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 20: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 21: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 22: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 23: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 24: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 25: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 26: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 27: Další uhynulé škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 28: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 29: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 30: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 31: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 32: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 33: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 34: Další uhynulá škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 35: Další uhynulé škeble na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 36: Ani tento bezbranný vodní plž, uhynulý na vyschlém dně Nového rybníka u Soběslavi, nebyl ochráněn před následky odbahňovacích prací (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 37: Stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 38: Stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi. Stejná rostlina jako na předchozím obrázku, ale s větším přiblížením (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 39: Další stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 40: Další stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 41: Další stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 42: Další stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 43: Další stulíky usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 44: Další stulíky usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 45: Další stulíky usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 46: Další stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 47: Další stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 48: Další stulík usychající na dně vypuštěného Nového rybníka u Soběslavi (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 49: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 50: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 51: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 52: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 53: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 54: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 55: Pohled na dno v severozápadní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 56: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 57: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 58: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 59: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 60: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 61: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 62: Pohled na dno v severní části Nového rybníka u Soběslavi s množstvím uhynulých škeblí a usychajících leknínů a stulíků, navazující na předchozí obrázek směrem doprava (kliknutím myší na obrázek jej dostanete v plném rozlišení).

Obrázek č. 63: Poškození stromu na hrázi Nového rybníka u Soběslavi způsobené pravděpodobně činností stavebního stroje při opravě hráze (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 64: Poškození dalšího stromu na hrázi Nového rybníka u Soběslavi způsobené pravděpodobně činností stavebního stroje při opravě hráze (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 65: Poškození dalšího stromu na hrázi Nového rybníka u Soběslavi způsobené pravděpodobně činností stavebního stroje při opravě hráze (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Obrázek č. 66: Poškození dalšího stromu na hrázi Nového rybníka u Soběslavi způsobené pravděpodobně činností stavebního stroje při opravě hráze (kliknutím myší na obrázek jej dostanete větší).

Zpět na začátek

Tato stránka využívá Webhosting poskytuje Český hosting